PERSONUPPGIFTER

Genom denna bilaga får du information om hur vi använder dina personuppgifter.

Hos oss strävar vi efter att hålla din information trygg och säker. Läs följande meddelande noggrant så att du förstår dina rättigheter och hur din information samlas in och bearbetas.

Du har godkänt att vi hanterar personuppgifter om dig vid ingående av avtal eller offert, eller annan kontakt med oss.

Vi kan komma att använda personuppgifter för administration, kundservice, leverans av beställda varor, lagringsperiod samt fullgörande av skyldigheter enligt lag och myndighetsbeslut. Vad som gäller i ditt fall regleras genom det avtal som du ingått med oss.

Personuppgifter kan även komma att utlämnas till närstående bolag, samarbetspartners och myndigheter för de ändamål som anges ovan.

Du åtar dig att informera övriga kontaktpersoner som du lämnat uppgifter om att dessa kan komma att användas av oss för de ändamål som anges ovan.

Efter ditt godkännande kan din e-post användas för nyhetsbrev. Om du önskar information om, vill ändra dina uppgifter eller har annan fråga avseende dina personuppgifter kan du via vår hemsida hitta våra kontaktuppgifter . Alla nyhetsbrev via e-post innehåller även en länk där du kan anmäla att sådan marknadsföring skall upphöra.

Enligt GDPR har du rätt att kostnadsfritt begära information om de uppgifter vi har registrerade. Du har rätt att begära rättelse av felaktiga personuppgifter.